CÔNG TY CỔ PHẦN  THUẬN THẢO

 
 
Báo cáo tài chính
NĂM 2018
Thứ sáu, 19 Tháng 10 2018 14:15

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí 3 năm 2018

Giải trình chênh lệch lợi nhuận cùng kỳ và lơi nhuận Quí 3 năm 2018 bị lỗ

Báo cáo Tài chính Quí 3 năm 2018

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét

Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa BCTC 6 tháng đầu năm 2018 so với BCTC Quí 2 năm 2018

Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí 2 năm 2018

Giải trình chênh lệch lợi nhuận cùng kỳ và lơi nhuận Quí 2 năm 2018 bị lỗ

Báo cáo Tài chính Quí 2 năm 2018

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quí 1 năm 2018

Giải trình chênh lệch lợi nhuận cùng kỳ và lơi nhuận Quí 1 năm 2018 bị lỗ

Báo cáo Tài chính Quí 1 năm 2018

scroll back to top
 
NĂM 2017
Thứ ba, 27 Tháng 3 2018 16:20

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và giải trình chênh lệch

Giải trình chênh lệch giữa báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và báo cáo tài chính quí 4 năm 2017

Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính quí IV năm 2017

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quí IV năm 2017 bị lỗ

Báo cáo Tài chính quí IV năm 2017

Giải trình chênh lệch lợi nhuận cùng kỳ và quí III năm 2017 bị lỗ

Báo cáo Tài chính quí III năm 2017

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm đã được soát xét

Giải trình chênh lệch giữa BCTC 6 tháng đầu năm 2017 so với BCTC Quí II năm 2017

Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được soát xét

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính quí II năm 2017

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quí II năm 2017 bị lỗ

Báo cáo Tài chính quí II năm 2017

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính quí I năm 2017

Giải trình chênh lệch lợi nhuận quí I năm 2017 bị lỗ

Báo cáo Tài chính quí I năm 2017

scroll back to top
 
NĂM 2016
Thứ bảy, 01 Tháng 4 2017 16:35

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán 2016

Giải trình chênh lệch lợi BCTC đã được kiểm toán so với BCTC Quí IV năm 2016

Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo Quý 4 bị lỗ

Báo cáo Tài chính quý IV - năm 2016

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Quý III năm 2016

Giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ

Báo cáo Tài chính quý III - năm 2016

Giải trình chênh lệch lợi nhuận theo Thông tư 155

Báo cáo Tài chính bán niên năm 2016 đã được soát xét

Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý II năm 2016

Báo cáo Tài chính quý II - năm 2016

Báo cáo Tài chính quý I - năm 2016

scroll back to top
 
NĂM 2015
Thứ năm, 21 Tháng 4 2016 10:15

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 - phát hành lại ngày 19-4-2016

Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý IV năm 2015

Báo cáo Tài chính quý IV - năm 2015

Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý III năm 2015

Báo cáo Tài chính quý III - năm 2015

Báo cáo tài chính bán niên - năm 2105 đã được soát xét

Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý II năm 2015

Báo cáo Tài chính quý II - năm 2015

Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý I năm 2015

Báo cáo Tài chính quý I - năm 2015

scroll back to top
 
NĂM 2014
Thứ ba, 31 Tháng 3 2015 16:20

Giải trình chênh lệch lợi nhuận và ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán

Giải trình chênh lệch giữa Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính quý IV - năm 2014

Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Báo cáo Tài chính quý IV - năm 2014

Báo cáo Tài chính quý III - năm 2014

Báo cáo Tài chính bán niên - năm 2014

Báo cáo Tài chính quý II - năm 2014

Báo cáo Tài chính quý I - năm 2014

scroll back to top
 
Các bài viết khác...
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»