CÔNG TY CỔ PHẦN  THUẬN THẢO

 
 
Đại hội đồng cổ đông
CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG DHDCDTN LẦN 2 NĂM 2020
Thứ năm, 30 Tháng 7 2020 14:08

Công bố thông tin tổ chức thành công DHDCDTN lần 2 năm 2020

scroll back to top
 
BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT DHCD THƯỜNG NIÊN LẦN 2 2020
Thứ năm, 30 Tháng 7 2020 14:00

Biên bản hop DHDCDTN lần 2 năm 2020

Nghị quyết DHDCDTN lần 2 năm 2020

scroll back to top
 
ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ QUẢN TRỊ THÔNG QUA NGÀY 30.07.2020
Thứ năm, 30 Tháng 7 2020 13:45

Điều lệ công ty sửa đổi lần 6 thông qua ngày 30.07.2020

Quy chế nội bộ quản trị công ty thông qua ngày 30.07.2020

scroll back to top
 
BỔ SUNG TÀI LIỆU DHCDTN LẦN 2 NĂM 2020
Thứ năm, 30 Tháng 7 2020 07:30

11.Quy chế bầu cử nhân sự HDQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025

12.Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty

13.Tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty

14.Tờ trình xin ý kiến hợp tác đầu tư và xử lý nợ Cty CP Thuận Thảo Nam Sài Gòn

scroll back to top
 
SƠ YẾU LÝ LỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Thứ sáu, 19 Tháng 6 2020 15:00

Lưu

scroll back to top
 
SƠ YẾU LÝ LỊCH BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Thứ hai, 15 Tháng 6 2020 15:30

Lưu

scroll back to top
 
CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Thứ sáu, 12 Tháng 6 2020 15:37

Lưu

scroll back to top
 
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
Thứ tư, 10 Tháng 6 2020 15:30

1.Quy chế làm việc đại hội

2.Báo cáo hoạt động của HDQT

3.Báo cáo của ban Tổng Giám Đốc

4.Báo cáo ban kiểm soát

5.Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

6.Tờ trình phân phối lợi nhuận

7.Tờ trình quyết toán thù lao HDQT-BKS

8.Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

9.Tờ trình nhân sự HDQQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025

10.Quy chế ứng cử nhân sự HDQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025

scroll back to top
 
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Thứ sáu, 13 Tháng 3 2020 16:26

Lưu

scroll back to top
 
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Thứ sáu, 13 Tháng 3 2020 16:24

Lưu

scroll back to top
 
«Bắt đầuLùi12345678Tiếp theoCuối»